Falkungens HåLLBARA              PROMENAD
 

Hösten 2020 började vi jobba med följande saga:
Årets saga är Promenad av Lotta Olsson. Den handlar om sex olika karaktärer med olika egenskaper. Vi har valt att låta varje karaktär representera olika delar ur läroplanen. Dessa karaktärer är våra gemensamma verktyg för att sträva mot vårt övergripande mål inom Hållbar utveckling som är vårt fokusområde under detta läsår.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället (Lpfö 18)
Utifrån barnens erfarenheter och deras intressen kommer vi sedan tillsammans skapa innehållet i vår verksamhet.

Vår arbetsmetod:
Här på Falkungens Förskola arbetar vi arbetar vi med sagan som metod, det innebär att vi utgår från en saga och tillsammans med Läroplanen för förskola (Lpfö 18) för att skapa innehållet i vår verksamhet. Vi ger oss in i fantasins värld tillsammans med barnen.
Vi har valt att börja arbeta på det här sättet då vi under det senaste året har observerat att de tillfällen som barnen minns bäst och pratar mest om är de tillfällen som varit just lek- och fantasifulla. I vårt arbete tar vi hjälp av Marie Erikssons bok Barnbokens magi – lärande samspel i sagans värld. Hon lyfter fram.
 När vi ger barnen utrymme att utveckla din fantasi i en låtsasdimension ger vi dem betydelsefulla grunder för kreativitet och problemlösning. Att kunna leka med tanken och föreställa sig det som (ännu) inte finns på riktigt är en grundförutsättning för att nya idéer ska födas.
Leken är en central del i vårt arbete och vi strävar efter att på ett lekfullt och nyfiket sätt upptäcka och utforska tillsammans med barnen. Även i läroplanen lyfts leken fram som en viktig del av barnens dag på förskolan.
I leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek simulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Lek ska ha en central plats i utbildningen(Lpfö 18).
Sagan kommer genomsyra hela verksamheten och undervisningen. Våra olika miljöer så väl inomhus som utomhus kommer präglas av sagan.