Styrelsen

Falkungen förskolan drivs som ett föräldrakooperativ (en ekonomisk förening). Det innebär att förskolan ägs och drivs av föräldrar till de barn som är placerade på förskolan. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande förskoleverksamhet och förskolemiljö för att främja barnens utveckling och lärande.
 
Alla föräldrar är medlemmar i föreningen och är således ansvariga i hur föreningen drivs. Medlemmarna väljer en styrelse en gång om året. Styrelsen har arbetsgivaransvar, ansvar för ekonomin, personalfrågor samt det övergripande ansvaret under året. Att välja ett föräldrakooperativ till sitt barn innebär en arbetsinsats av dig som förälder, men skapar samtidigt möjligheter för dig att kunna påverka ditt barns vardag.
 
På Falkungen har vi valt att låta personalen ansvara för den pedagogiska verksamheten. Vi som föräldrar arbetar inte i barngruppen men sköter däremot allt annat runt omkring för att skapa de bästa förutsättningarna för personalen och våra barn. Som förälder arbetar du ideellt med styrelsearbete eller i en arbetsgrupp.
 
De föräldrar som ingår i styrelsen har möten varje månad. Två gånger om året har styrelsen möte med personalen och en gång om året är det årsmöte med samtliga föräldrar. Under året har vi även medlemsmöten vid behov. Resterande föräldrar arbetar i arbetsgrupper; Innegrupp, Utegrupp och Städgrupp. Varje grupp har en arbetsledare som styr arbetet i gruppen, tillsammans med en ansvarig personal.
 
Förskolechefen är pedagogisk ansvarig över verksamheten och leder det dagliga arbetet tillsammans med våra duktiga pedagoger. Förskolechefen är även delaktig på styrelsemötena, dock utan beslutsrätt.
 
Fördelen med ett föräldrakooperativ är inblicken i ditt barns vardag. Vi styr själva över vår ekonomi och verksamhet vilket ger oss möjlighet att förverkliga förslag och idéer via korta beslutsvägar. Vi kan även påverka personaltätheten efter hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut, vilket gynnar våra barn.
 
Föräldrarnas önskemål kanaliseras genom föräldramöten och årsmöten men också genom de träffar vi har i styrelse och arbetsgrupper under året. Både föräldrar och personal presenterar idéer och förslag på hur vi bäst utformar verksamheten för våra barn.
 
Kooperativet är medlem i Kooperativets företagsorganisation, KFO, som ger oss råd och hjälp med arbetsgivarfrågor. Vi är även medlemmar i FSO, Fria Förskolor, som är en nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige.
 

ArbetsGrupperna

Som medlem i kooperativet blir samtliga föräldrar indelade i olika arbetsgrupper. De olika arbetsgrupperna är:

Inne & Utefokus
Grupperna ska förvalta, underhålla och utveckla förskolans inne och utemiljö samt ansvara för löpande vaktmästeri. Arbetsledaren ansvarar, samordnar och delegerar arbetet inom de två olika grupperna.
 
Städgrupp
Praktiskt städarbete under året (kök 4 ggr per år). Arbetsledaren ansvarar och delegerar arbetet inom gruppen. Städgrupper sköter storstädningen på förskolan. Den dagliga städningen sköter en extern städfirma åt oss.

IT-Grupp
Hjälper pedagogerna praktiskt med all IT vid behov.